Page:Sibu Congkan Xubian291-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-193.djvu/90

此页尚未校对


  戴金魚頭冠坐金馬座東北去瓜州六千六百里唐書罽賓隋漕國也距京師萬二千里而贏南距

  舍衞城三千里王居修鮮城地暑溼人乘象俗治浮屠武德貞觀閒遣使貢獻顯慶三年以其地為

  修鮮都督府神龍初拜其王修鮮都督 按漢書作循鮮城唐書作修鮮城蓋傳寫之誤耳唐書又

  稱罽賓居蔥嶺南與天竺接今痕都斯坦與印度鄰接印度即天竺是罽賓即為痕都斯坦無疑漢

  書謂罽賓國民巧雕文刻鏤今痕都斯坦治玉精巧甲於西域蓋其習尚相傳然也賽瑪爾

  堪國王圻續文獻通考賽瑪爾堪地在伊里巴里西西連哈里東去嘉峪關九千九百里即漢

  罽賓地土田膏腴宜五穀人物秀美多藝能元駙馬特穆爾主其國東有養夷沙魯哈雅薩蘭塔實

  干西有克實德爾密諸城皆隸焉明洪武丁卯王遣使貢駝馬宏治三年由海道貢獅子禮官請

  卻之自後皆從嘉峪關入嘉靖中其國稱王者五十三人皆遣人朝貢象胥錄克實在賽瑪爾堪西

  南二百六十里城周十餘里四面水田東南近山中有園林元特穆爾駙馬居也西三百里大山屹