Page:Sibu Congkan Xubian292-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-194.djvu/101

此页尚未校对


  鎮國公二一康熙三十七年封輔國公後晉襲一雍正九年封輔國公後晉襲

  青海厄魯特多羅郡王三雍正元年封親王後降襲一康熙四十二年

  封一雍正元年由貝勒晉封

  多羅貝勒二康熙四十二年康熙五十五年

  固山貝子三雍正元年封貝勒後降襲一康熙五十五年封公銜一等台吉後

  晉襲一雍正元年封

  輔國公四康熙五十年封一康熙五十年康熙五十年封一雍正三年授一

  等台吉九年晉封

  一等台吉十六康熙三十七年封貝勒後降襲一康熙五十年封貝子復降

  襲一康熙五十九年封輔國公後降襲一雍正三年授一雍正三年授一雍正三年授一雍正