Page:Sibu Congkan Xubian292-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-194.djvu/11

此页尚未校对


  部卷

 駐班烏里雅蘇台喀爾喀副將軍四員雍正三年設三員乾

  隆六年設一員鈐轄各部蒙古官兵均以其部内扎薩克汗王貝勒貝子公 𥳑任 謹按

  喀爾咳四部蒙古藩爵内各有副將軍參贊一員毎年四季輪流同扎薩克台吉前往烏里雅

  蘇台駐班𦗟侯將軍調遣參贊四員雍正十一年設三員乾隆六年設一員

  帖式八員每部二員由理藩院派往五年更換

 扎薩克公台吉四員 協理台吉四員 管旗章

  京 副章京四員 聽差台吉二員以上皆每季更代

  協理台吉一員 管旗章京副章京一員 驍

  騎校一員以上皆毎年更代