Page:Sibu Congkan Xubian292-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-194.djvu/110

此页尚未校对


  分理番民五品邊營官二十三員 五品大營官

   十九員 六品中營官五十九員 七品小營

   官二十五員

  後藏唐古特三品大營官四員 六品中營官十

   七員 七品小營官十六員

  達木蒙古佐領八員佐領以下各員均隸駐藏大臣選擬 奏補防禦

   八員 驍騎校八員

  歸化城土默特副都統一員歸綏遠城將軍管轄舊設左右翼都統二

   員由本處功臣子孫承襲因事革退後另揀京員補授嗣於乾隆二十六平裁一員二十八年

   復裁一員副都統二員乾隆三十一年裁一員參領十員左翼五員右翼五員