Page:Sibu Congkan Xubian292-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-194.djvu/96

此页尚未校对


  晉封一康熙三十年授一等台吉乾隆二十年晉封一康熙五十八年授一等台吉乾隆二十

  四年晉封

  一等台吉九康熙三十年封輔國公後降襲乾隆十八年封輔國公後降襲

  公品級一等台吉一康熙三十年授一康熙三十三年授一康熙三十五年授一康熙三十六

  年授一康熙五十八年授一雍正八年授一雍正十年

  喀爾喀東路車臣汗康熙二十七年命所屬有不掌旗輔國公一康熙五十六

  年封本旗外統轄二十二旗

  和碩親王一康熙三十年郡王後晉襲

  多羅郡王一康熙三十年封貝子後晉封所屬有不掌旗貝勒一雍正十一年

  多羅貝勒一康熙三十年封