Page:Sibu Congkan Xubian293-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-195.djvu/107

此页尚未校对


  漠惠圖嶺在左翼南三十里額𩔖嶺在左翼南七十里寕遠州黒水河發源於

  柞子嶺在左翼西南一百里貴石嶺在左翼西南一百十里長嶺

  翼西八十五里𫎇古名烏爾圖額倫碧老嶺在左翼西一百四十里雅圖谷

  在右翼南二百里大極哈巴齊爾谷在左翼西南一百四十里顧沁哈

  伯齊爾谷在左翼西一百四十里西白河右翼郡王所駐源出卯金插漢拖羅

  海山東北流入翁牛特右翼界五巴河在右翼東一百五十里源出妒山西北流與西爾虎

  林河㑹又西北入老河落馬河在右翼東一百五十里𫎇古名百爾克源出太斧山北流

  入敖漢界入老河金史大定府松山三韓二縣有落馬河賀爾圖河源出右翼東南十五

  里東南流㑹納林崑都倫河土河在右翼東南一百八十里𫎇古名土爾根源出西黙特山

  東南流入土默特右翼界巴蘇台河源出右翼南四十里東流㑹納林崑都倫河