Page:Sibu Congkan Xubian293-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-195.djvu/108

此页尚未校对


  喜爾河源出右翼南四十五里北流㑹西白河松吉納河源出右翼南八十里

  東流㑹納林崑都倫河巴爾漢河源出右翼南九十里東南流㑹神水河入老河

  林崑都倫河源出右翼南九十里東北流㑹數小水繞舊大寕之北入老河上神

  水河源出右翼南一百里𫎇古名巴爾漢阿喇善河東流入老河呼魯蘇台河

  源出右翼南一百里西北流入老河和爾和克河源出右翼南一百十里東南流經和

  爾和克阿惠山入老河虎查河在右翼南一百四十里源出虎查福漢拖羅海山東南流

  㑹奇扎帶河入老河奇扎帶河源出右翼南一百六十里東流經神山入老河席爾

  哈河源出右翼南一百六十里南流㑹鏵子河又南㑹插漢和屯河老河在右翼南一百

  九十里𫎇古名老哈源出明安山東北流㑹諸小水經敖漢北翁牛特左翼南又經柰曼喀爾喀二

  部之北流五百里許與潢河合明米萬春薊門考大寕城北有老花母林番云即大河也自青山西