Page:Sibu Congkan Xubian293-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-195.djvu/109

此页尚未校对


  北流來遶過大寕城南往東北與捨喇母林合共入遼東三岔河 按老花即老哈母林即木倫捨

  喇母林即西喇木倫 又按喀喇沁右翼為今承德府之平泉州地左翼為建昌縣地故如老河神

  水河賽因河諸水與承德府卷互見焉鏵子河源出右翼南一百九十五里東南流經多

  和喀喇山㑹插漢和屯河𫎇古名几伯格河插漢和屯河源出右翼南二百十里東

  南流又折西南百餘里入灤河賽因河源出右翼西南一百二十里西南流㑹熱河

  農河在右翼西南一百二十里西流㑹賽因河淘金圖河源出右翼西南一百九十

  里西南流㑹烏喇林河南入灤河烏喇林河源出右翼西南二百里西流㑹淘金圖河

  細獐河在右翼西八十里𫎇古名納林西爾哈源出湯泉嶺北流㑹獐河獐河

  右翼西一百里𫎇古名西爾哈東北流入翁牛特界艾里河在右翼西一百里源出拉克拉

  哈爾山北流㑹布墩河卯金河在右翼西一百五里源出卯金嶺西南流㑹熱河