Page:Sibu Congkan Xubian293-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-195.djvu/117

此页尚未校对


  成縣地邊松漠商賈㑹衝金史地理志大定府松山縣遼松山州勝安軍皇統三年廢州來屬元史

  地理志上都路松州本松林南境遼置松山州今為松山縣元中統三年升為松州仍存縣至元二

  年省縣入州 按金元二史皆作松山遼史作松江誤舊武平縣在舊大寕城北遼史

  地理志武安州𮗚察唐沃州地太祖俘漢民居木葉山下因建城以遷之號杏堝新城復以遼西戸

  益之更曰新城統和八年改今名屬中京統縣一沃野金史地理志皇統三年降為武安縣屬大定

  大定七年改名武平承安三年隸高州泰和四年還屬大定府元史地理志大寕路領武平縣

  舊阜俗縣在舊利州地遼史地理志利州領阜俗縣唐末契丹漸熾役使奚人遷居琵琶

  統和四年置縣隸中京後屬利州金因之元省

 ︹寺觀︺古圓明寺在左翼西七十里碑刻元時建基存寺毁