Page:Sibu Congkan Xubian293-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-195.djvu/39

此页尚未校对


   之名曰皇都天顯十三年更名上京府曰臨潢轄軍府州城二十五統縣十臨潢長泰定霸保和路

   縣易俗遷遼渤海興仁宣化又曰上京太祖創業之地天顯元年平渤海歸乃展郛郭建宫室名以

   天贊起三大殿曰開皇安德五鑾城高二丈不設敵樓幅員二十七里門東曰迎春曰雁兒南曰順

   陽西曰金鳳曰西雁兒曰南福其北謂之皇城高三丈有樓櫓門東曰安東南曰大順西曰乾德北

   曰拱辰中有大内内南門曰承天有樓閣東門曰東華西曰西華南城謂之漢城宋大中祥符九年

   薛映記曰上京者中京正北八十里至松山館七十里至崇信館九十里至廣寕館五十里至姚家

   寨館五十里至咸寕館三十里渡潢水石橋旁有饒州唐於契丹嘗置饒樂府今渤海人居之五十

   里保和館度黒水河七十里宣化館五十里長泰館館西二十里有佛舍民居即祖州又西十里至

   臨潢府自過崇信館乃契丹舊地其南奚地也金史地理志臨潢府總管府地名西樓遼為上京金

   初因稱之天眷元年改為北京天德二年改北京為臨潢府路貞元元年以大定府為北京後但置