Page:Sibu Congkan Xubian293-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-195.djvu/64

此页尚未校对


 來朝  賜號達爾漢崇德元年封其子喇嘛什希為鎮國公世襲掌右翼後旗至嘉慶七年

 色旺多爾濟襲封凡九世

 左翼旗駐伊克唐噶里克坡在喜峯口東北一千六十五里東西距一百八十里南北距五

 百五十里東至右翼界一百三十里西至扎嚕特左翼界五十里南至左翼後旗界二百里北至右

 翼界三百五十里東南至 盛京邊界五百五十里西南至左翼前旗界三百里東北至右翼界三

 百里西北至扎魯特界四百里本契丹地遼置信州彰聖軍領武昌定武二縣屬東京金省定武入

 武昌以州屬上京元廢明入於科爾沁 本朝天命初貝勒莽古思扎爾固齊來朝結為姻婭情好

 款洽崇德元年敘從征功封其孫滿珠習禮為多羅巴圖魯郡王順治十六年晉封為和碩達爾漢

 親王世襲掌左翼旗至嘉慶十三年以布彥温都爾瑚襲封凡八世自本旗外統領前後二旗及郭

 爾羅斯二旗附親王一崇德元年封郡王一順治六年封貝勒一順治十八年由鎮國公晉封貝子