Page:Sibu Congkan Xubian293-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-195.djvu/65

此页尚未校对


  二一雍正四年封一乾隆二十三年封親王後屢升降至嘉慶二十四年降襲貝子輔國公四一順

  治十八年封一雍正二年封旋晉貝子後仍降襲輔國公以上並世襲一雍正二年封一乾隆十五

  左翼前旗駐伊克岳里泊在喜峯口東北八百七十里東西距一百里南北距一百

  二十里東至左翼後旗界七十里西至喀爾喀左翼界三十里南至養息牧牧廠界八十里北至左

  翼界四十里東南至 盛京邊界一百二十里西南至養息牧牧廠界三十五里東北至左翼界六

  十里西北至左翼界三十里本契丹地遼置長春州金降為縣隸泰州元廢明入於科爾沁 本朝

  崇德元年封扎魯固齊之弟洪果爾為多羅冰圖郡王世襲掌左翼前旗至嘉慶十九年以林沁扎

  勒㕘襲封凡九世左翼後旗駐雙和爾山在喜峯口東北一千四十里東西距二百里

  南北距一百五十里東至左翼界一百三十里西至左翼前旗界七十里南至 盛京邊界一百里

  北至左翼界五十里東南至邊界一百八十里西南至 盛京邊界一百三十里東北至左翼界一