Page:Sibu Congkan Xubian293-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-195.djvu/83

此页尚未校对


  阿都齊奥巴之從叔也順治五年封其子色棱為固山貝子

  世襲掌旗至嘉慶十五年以鄂綽爾琥雅克圖襲

  封凡十三世其貢道由山海關色棱舊作塞冷今改正

 ︹山川︺富谷在旗東一百四十里𫎇古名巴雅鼐哈他伯齊坡在旗東南一百四十

  和几𫎇克坡在旗西南一百四十里拉哈坡在旗西北三十里

  克達坡在旗西北一百十里阿拉克阿几爾漢坡在旗東北一百四十

  黨納坡在旗東北一百六十里曡翠巖在旗北一百里𫎇古名磨朶圖

  江在旗西三十里自黒龍江境内南流入境西與扎賚特分界又南入郭爾羅斯後旗界

  葉爾河在旗東十里源出黒龍江境内西南流入境經黨納坡又南入郭爾羅斯後旗界

  訥赫爾池在旗東南七十里