Page:Sibu Congkan Xubian293-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-195.djvu/86

此页尚未校对


大清統志

 郭爾羅斯二旗屬科爾沁左翼在喜峯口東北一千四百八十七里東西距四百五十里南北

  距六百六十里東至 盛京永吉州界西至科爾沁界南至 盛京邊牆界北至科爾沁界至 京

  師一千八百九十七里

︹建置沿革︺本契丹地遼置泰州昌德軍屬上京金因

  之大定閒廢承安二年移州於長春縣以舊地為

  金安縣隸之元為遼王分封地明為科爾沁所據

  後分與其弟是為郭爾羅斯

 本朝天聰七年台吉固穆及布木巴隨土謝圖汗奥

  巴來降固穆布木巴皆奧巴再從昆弟崇德元年封固穆為輔國