Page:Sibu Congkan Xubian293-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-195.djvu/88

此页尚未校对


  後旗駐榛子嶺在喜峯口東北一千五百七十里東西距二百二十里南北距二百六十里東

  至杜爾伯特界八十里西至前旗界一百四十里南至 盛京白都納界一百四十里北至杜爾伯

  特界一百二十里東南至白都訥界一百七十里西南至前旗界一百五十里東北至杜爾伯特界

  八十里西北至杜爾伯特界一百二十里

 ︹山川︺牛心山在前旗西南二百里𫎇古名巴顏朱爾克衣馬圖峯在前旗東南一

  百七十里他奔拖羅海坡在前旗北一百二十里巴吉岱坡在前旗東

  北一百八十里常峽坡在後旗東八十里阿祿布克色坡在後旗東南一

  百五十里阿拉克碧老坡在後旗東南一百七十里拜拉喇齊坡

  旗西北一百里邵爾和爾坡在後旗北一百二十里布拉克台坡

  旗東北八十里榛子嶺後旗所駐𫎇古名嘉朱温都爾在喜峯口東北一千五百七十里