Page:Sibu Congkan Xubian293-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-195.djvu/96

此页尚未校对


大清一統志

喀喇沁本二旗新増一旗在喜峯口東北三百五十里東西距五百里南北距四百五十里東至

  土黙特及敖漢界西至正藍旗王屯界南至邊牆界北至翁牛特界至 京師七百六十里

︹建置沿革︺本春秋時山戎地秦漢遼西郡境後漢為

  鮮卑地晉為慕容氏地晉書載記慕容廆元康四年移居𣗥城子皝咸康七

  年遷都龍城元魏時有庫莫奚居此隋時始去庫莫但曰奚唐太

  宗初奚内附置饒樂都督府隸營州後分為東西

  奚尋併於契丹遼統和二十五年以舊奚王牙帳

  建城號中京大定府領大定長安富庶勸農文定升平歸化神水金源九縣

  金貞元元年更為北京置留守司領大定長興富庶松山神山惠