Page:Sibu Congkan Xubian294-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-196.djvu/38

此页尚未校对


大清一統志

 浩齊特二旗在獨石口東北六百八十五里東西距一百七十里南北距三百七十五里東至烏

  珠穆沁界西至阿巴噶界南至克什克騰界北至烏珠穆沁界至 京師一千一百八十五里

 ︹建置沿革︺遼上京道西境金屬北京路元屬上都路

  明為𫎇古所據是為浩齊特察哈爾之族也林丹

  汗暴虐其貝勒博羅特偕台吉噶爾瑪色旺往依

  喀爾喀浩齊特舊作蒿齊忒今改正

 本朝天聰八年察哈爾既滅乃相率來降順治十年

  封噶爾瑪色旺為多羅郡王世襲主右翼至嘉慶

  九年以貢楚克棟羅布襲封凡十世順治七年