Page:Sibu Congkan Xubian294-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-196.djvu/60

此页尚未校对


大清一統志

 阿巴哈納爾二旗在張家口東北六百四十里東西距一百八十里南北距四百三十六里

  東至浩齊特界西至阿巴噶右翼界南至正藍旗察哈爾界北至瀚海至 京師一千五十里

︹建置沿革︺漢上谷郡北境晉為拓跋氏地隋及唐初

  為突厥所據遼為上京道西境金為北京路西北

 境元屬上都路明為𫎇古所據是為阿巴哈納爾

  役屬於喀爾喀車臣汗阿巴哈納爾舊作阿霸哈納爾今改正

 本朝崇德年閒台吉色棱墨爾根棟伊思喇布來降

  康熙六年封色棱墨爾根為多羅貝勒世襲主右

  翼至乾隆四十四年以瑪哈巴拉襲封凡九世康