Page:Sibu Congkan Xubian294-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-196.djvu/91

此页尚未校对


  碑銘曰韓侯受命志在朔易北方之强制以全䇿互漢橫塞揭之雄壁如三鬭龍躍在大澤並分襟

  帶各閉風雷俯視陰山仰看昭回一夫登陴萬里洞開日晏秋盡纖塵不來又有李華三城韓公廟

  天德軍城在旗西北中受降城西北二百里唐天寶中置元和志天德軍舊理在西

  受降城權置軍馬於永清柵元和九年詔移理舊城本安北都護貞觀二十一年於今西受降城東

  北四十里置燕然都護以瀚海等六都督皋蘭等七州並隸焉龍朔三年移於磧北回鶻本部仍改

  名瀚海都護總章二年又改名安北都護尋移於甘州東北一千一十八里隋舊大同鎮垂拱元年

  置同城鎮其都護權移理刪丹縣西南九十九里安西城景龍二年又移理西受降城開元十年

  移理中受降城天寶八年張齊邱又於可敦城置橫塞軍於大同川西築城名曰天安軍移理焉乾

  元後改為天德軍緣居人較少西南移三里權居永清柵其理所又移在西受降城自後頻為河水

  所侵至元和八年黃河泛溢城南面毁壤轉多李吉甫請修天德舊城以安軍鎮詔從之於是復移