Page:Sibu Congkan Xubian295-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-197.djvu/144

此页尚未校对


  九年涼州名胡治無戴圍武威淮進軍趨西海與戰於龍夷之北破走之水經河水又東自河曲逕

  西海郡南又水經注湟水東南流逕龍夷城故西零之地也十三州志曰城在臨羌新縣西三百一

  十里王莽納西零之獻以為西海郡治北城一為隋置在青海西十五里即吐谷渾之伏俟城魏書

  吐谷渾自正光後關徼不通伏連籌子夸吕立始自號為可汗居伏俟城在青海西十五里雖有城

  郭而不居恒處穹廬隋書地理志大業五年平吐谷渾置鄯善郡并置且末西海河源總四郡西海

  郡置在古伏俟城即吐谷渾國都統縣二宜徳威定唐書吐谷渾傳隋煬帝破其衆置郡縣鎮戍隋

  亂因得復故地李靖傳軍次伏俟城吐谷渾退保大非川河源舊郡在青海南本吐谷渾

  赤水城隋大業五年置唐初廢隋書宇文述傳述以兵屯西平臨羌城吐谷渾西遁追至曼頭城攻

  拔之至赤水城復拔之地理志河源郡置在古赤水城有曼頭城統縣二達化赤水澆河舊

  城在河州積石關外古西羌所居南涼置流河郡後周改置廓州隋復為澆河郡唐時没於吐蕃