Page:Sibu Congkan Xubian295-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-197.djvu/146

此页尚未校对


  皇四年置總管府大業元年府廢又合川後周置仍立西疆郡開皇初郡廢樂川後周置元和志㬪

  州禹貢梁州之域厯秦漢魏晉諸羌常據焉後魏時其地入吐谷渾周建德六年西逐諸戎始置㬪

  川取山川重㬪為義大業初州廢屬洮州武德二年西土内附於今州西二十九里合川舊城置㬪

  州五年陷吐谷渾七年討平之復置州今州城在獨山上西臨絶澗南枕羌水十三年置都督府永

  徽元年罷天寶元年改合川郡乾元元年復為㬪州東南沿流至巖州二百五十里西至黄河上黨

  項岸二百八十里東南至舊芳州百四十里東北至洮州一百八十里合川縣郭下周武成二年

  有三谷水至縣東合流因名通典㬪州周置五香郡舊唐書地理志㬪州隋臨洮郡之合川縣舊治

  吐谷渾馬牧城武德三年移於交戍城 按今此城番名接禮那城在山谷中番人居其地者至今

  猶號㬪番舊芳州在洮州衛西南古甘松之地魏景元四年伐蜀鄧艾使金城太守楊欣等

  詣甘松以綴姜維於沓水即此晉咸和中張駿置甘松䕶軍太元中乞伏國仁又置甘松郡後周建