Page:Sibu Congkan Xubian295-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-197.djvu/151

此页尚未校对


  載哥舒翰築神威軍於青海上吐蕃至翰擊破之又築城於海中龍駒島謂之應龍城唐書哥舒翰

  傳有白龍見因號應龍城翰相其川原宜畜牧謫罪人二千戍之由此吐蕃不敢近青海湟中

  城在西寕邊外西北後漢書西羌傳羌無弋爰劒者秦厲公時亡入三河間諸羌推以為豪河湟

  間少五榖多禽獸以射獵為事爰劒教以田畜種人依之者日衆至爰劒曾孫忍時秦獻公初立兵

  臨渭首滅狄䝠戎忍季父卭將種人南岀賜支河曲西數千里忍及弟舞獨留湟中並多娶婦忍生

  九子為九種舞生十七子為十七種羌之盛從此起又湟中月氐胡其先大月氐之别也舊在張掖

  酒泉地月氐王為匈奴冐頓所殺餘種分散西踰葱嶺其羸弱者南入山阻依諸羌居止及霍去病

  取河西地開皇中月氐來降與漢人錯居魏志夏侯淵傳建安十九年淵討宋建圍枹罕别遣張郃

  等渡河入小湟中河西諸羌盡降水經注湟水東流逕湟中城北舊小月氐之地胡三省通鑑注夾

  湟兩岸之地通謂之湟中又有湟中城在西平張掖之間小月氐之地也故謂之小湟中漒川