Page:Sibu Congkan Xubian295-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-197.djvu/22

此页尚未校对


 丕勒多爾濟襲十七年子㐮楚克車淩襲四十八年子達瑪第扎布襲五十年子固嚕扎布襲嘉慶

 二十三年子嘎木丕勒多爾濟襲 一旗遜篤布郡王固嚕什喜從子雍正十年授一等台吉乾隆

 二十一年  賞給公街二十二年以罪削二十三年子三篤克多爾濟襲一等台吉五十四年

 子阿扎拉襲嘉慶二十一年子旺沁多爾濟襲

 東路旗二十三駐克魯倫翁都爾多博東至額爾德尼拖羅海西至插漢齊老台南至他爾衮

 柴達木北至翁都爾罕至 京師三千五百里

 車臣汗故車臣汗伊勒登阿喇布坦之子烏默客康熙二十七年率其部十萬衆來降

  命仍舊號四十八年子衮臣襲雍正六年子車布登班珠爾襲十一年以伊族祖多羅郡王垂扎

 布襲十三年以衮臣之子達瑪璘襲乾隆十六年子嘛呢巴達喇襲三十二年弟車布登扎布襲五

 十三年子齊旺多爾濟襲六十年子朋楚克多爾濟襲嘉慶元年以其族祖桑齊多爾濟襲五年以