Page:Sibu Congkan Xubian295-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-197.djvu/23

此页尚未校对


  罪削以朋楚克多爾濟侯叔瑪哈錫哩襲十二年子恩克圖魯襲二十二年子阿爾塔錫達襲本旗

  外轄旗二十二 附輔國公一三濟扎布車臣汗烏默客弟康熙五十六年雍正八年子密瓦扎

  布襲乾隆十一年子格埒克襲四十三年子車登扎布襲嘉慶十六年子已圖圖魯襲扎薩

  克和碩親王一納木扎勒車臣汗烏默客叔父康熙三十年封多羅郡王六十年子

  達瑪琳多爾濟襲雍正十年以罪削以弟多爾濟扎勒襲乾隆五年子巴雅爾什第襲二十年晉和

  碩親王四十六年子貢楚克扎布襲五十五年子達爾瑪錫里襲嘉慶十九年弟瑪呢已達拉襲後

  改名瑪呢巴咱爾扎薩克多羅郡王一朋素克車臣汗烏默客叔父康𤋮三

  十年封固山貝子後以軍功晉封多羅郡王雍正五年子垂扎布襲十三年子德木楚克襲乾隆四

  十五年子齊旺多爾濟襲四十六年子桑齋多爾濟襲六十年桑齊多爾濟襲車臣汗嘉慶元年

  族子瑪哈錫哩襲五年瑪哈錫哩襲車臣汗六年以子巴圖鄂齊爾襲 (⿰阝企)貝勒一貢格三丕勒郡