Page:Sibu Congkan Xubian295-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-197.djvu/27

此页尚未校对


  從子康熙三十年授一等台吉三十一年子齊旺班珠爾襲雍正十三年子格埒克襲乾隆八年

  索諾木敦多布襲五十六年子已廷巴達爾瑚襲嘉慶九年子徳木楚克多爾濟襲 一旗色棱達

  什車臣汗烏默客族叔康𤋮三十年授一等台吉四十一年子固嚕扎布襲乾隆二年子貢楚克扎

  布襲四十六年子瑪哈已達襲五十七年子扎木薩朗扎布襲嘉慶九年子車琳達什襲 一旗貢

  楚克貝子阿南達長子康熙三十六年授一等台吉四十二年子布尼襲四十九年弟達瑪璘扎布

  雍正十一年子旺舒克達爾扎襲乾隆十三年子貢楚克扎布襲嘉慶四年子烏爾津扎布襲二

  十三年子扎木薩蘭扎布襲 一旗韜賚車臣汗烏默客従康熙三十四年授一等台吉六十年

  子車登敦多布襲乾隆二十九年子根敦扎布襲五十年子車淩多爾齊襲五十七年子衮布扎布

  嘉慶十六年子當蘇嚨襲二十三年子喇布丹多爾濟襲 一旗羅⺊藏車臣汗烏默客從叔康

  熙三十六年授一等台吉五十四年子沙克都爾扎布襲雍正八年以曠職削子格木丕勒襲乾隆