Page:Sibu Congkan Xubian295-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-197.djvu/61

此页尚未校对


  此初立元昌路後改轉運和林使司前後五朝都焉世祖中統元年遷都大興和林置宣慰司都元

  帥府後分都元帥府於金山之南和林止設宣慰至元二十七年立和林等處都元帥府大德十

  一年立和林等處行中書省罷宣慰司都元帥府置和林總管府至大二年改為行尚書省四年復

  為行中書省皇慶元年改嶺北等處行中書省改和林路總管府為和寕路總管府朔漠圖和寕北

  有錫爾格河又北庫庫布哈渡口西有迷河哈刺和林河西南有温泉南有旺吉河 按其地在今

  杭愛山東鄂爾坤塔米爾河之閒 錫爾格河舊作昔令哥河庫庫布哈舊作闊闊不花今俱改正

 ︹度漠驛站︺永樂八年成祖北征由萬全興和至臚朐河其度漠之地曰歸化甸楊林戍禽狐

  山香泉戍廣武鎮高平陸懷遠塞捷勝岡清冷泊雙秀峯威鹵鎮紫霞峯元雲谷古梵場長青塞順

  安鎮至臚朐河其自闊灤海子囘至開平曰玉帶河雄武鎮清湖原澄清河青楊戍蒼松峽飛雪壑

  静鹵鎮廣漠戍寕武鎮淳化鎮永寕戍長樂鎮通川甸至應昌開平 本朝康熙三十五年二月丙