Page:Sibu Congkan Xubian296-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-198.djvu/12

此页尚未校对


聖祖嘉之賜金冊印封為輔教恭順汗遣侍郎赫夀等安

   撫其地又允拉藏所請復立阿旺伊什嘉穆錯為

   達賴喇嘛五十二年封班禪呼圖克圖為班禪額

   爾德尼依達賴喇嘛之例錫以冊印其後準噶爾

   䇿妄阿喇布坦興師侵藏害拉藏汗焚毀寺廟迫

   逐僧衆禁阿旺伊什嘉穆錯於扎克畢喇廟五十

   八年遣兵進藏立即討平之廢阿旺伊什嘉穆錯

   封羅⺊藏噶勒藏嘉穆錯為達賴喇嘛送歸布達

   拉廟掌興法教番衆皆嚮風附化康熙六十年  聖祖仁皇