Page:Sibu Congkan Xubian296-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-198.djvu/64

此页尚未校对


 屬諸城尚有三十餘廟喇嘛多者七八百人闡宗寺在衞地番名地穆胡圖克圖廟乾隆

 四十二年新修御賜今名四體書額 扎 什倫布廟在日喀則城西二里都布

 山前相傳昔宗喀巴大弟子根敦卓巴所建至今班禪喇嘛居此康熙五十二年  敕封為班

 禪額爾得尼賜金冊印廟内樓房三千餘間金銀塔金銀銅玉佛像無數有喇嘛五千餘人所屬小

 廟五十一處共喇嘛四千餘人莊屯十六處部落十餘處為藏地之首廟乾隆四十五年  御

 賜扁額曰福緣恒䕶乾隆四十六年  御賜扁額曰夀相禪宗曰寶地祥輪四十八年額爾德

 尼於寺内新蓋寺一所  御賜名曰夀寕四體書額佛殿扁額曰祥輪普䕶其餘境内有名之

 廟共十九處皆有喇嘛數百人普恩寺在後藏地番名納爾塘寺雍正五年  御賜今

 喀木諸廟淳化寺崇化寺俱在羅隆宗城東南一百里持戒寺靜修寺俱在羅隆宗

 城南五十里清淨寺在羅隆宗城西六十里五寺俱 本朝康熙四十二年  賜名叉木多廟