Page:Sibu Congkan Xubian296-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-198.djvu/94

此页尚未校对


 舊驛在牧廠南少西土人呼為五藍城城址周二里二百步有奇門二明初為開平西南第三

 驛城西有西涼亭舊址又西即白海子也

 ︹寺觀︺彚宗寺在多倫泊康熙三十年外藩各𫎇古請建寺後  賜額曰彚宗  聖

 祖仁皇帝御製碑文曰我國家承天順人統一寰宇薄海内外悉賓悉臣自  太祖  太

 宗握樞秉軸駕馭風雲𫎇古都部相繼効順暨於朕躬克受厥成前所未格罔不思服惟喀爾喀分

 部最多而又强盛朕綏德輯威薫陶漸格二十餘載七家之衆既震且豫咸來受吏乃除其頑梗扶

 其良弱錫之封爵𢌿以土疆朕親北廵以鎮撫之康熙庚午之秋大宴賚於多倫諾羅四十八家

 名王君長世官貴族靡不畢集拜觴起舞稽首踴躍蓋至是而要荒混同中外一家矣酺賜既畢合

 辭請曰斯地川源平衍水泉清溢去天閑芻牧之場甚近而諸部在瀚海龍堆之東西北者道里至

 此亦適相中而今日之筵賞敷錫合萬國以事一人又從古所無也願建寺以彰盛典朕為之立廟