Page:Sibu Congkan Xubian297-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-199.djvu/128

此页尚未校对


㫖特賜安南鉛厰河内地四十里遂以白馬小賭呪河為

  界初雲南總督高其倬奏雲南開化府與交趾接界臣查自開化府馬伯汛外四十里至鉛厰山

  下小河内有逢春里六寨冊載秋糧十二石零於康熙二十二年入於交趾應行清查再查雲南通

  志自開化府文山縣南二百四十里至賭呪河與交趾為界今自開化府南至現在之馬伯汛止有

  一百二十里即至鉛厰山下小河亦止一百六十里是鉛厰山下小河以外尚有八十里亦係雲南

  舊境雖失在明朝但封疆所係亦請一併清查奉  㫖境界失在明朝者恩免清查著另議立

  界繼督臣鄂爾泰奏請于鉛厰山下小河地方立界遣官齎頒  諭㫖于安南國王國王黎維

  祹奏謝奉  㫖覽王奏感恩悔過詞意䖍恭朕特沛殊恩將雲南督臣等查出四十里賞賜該

  十二年黎維祹卒嗣子黎維祐承襲乾隆二年

  黎維祐卒其弟黎維禕承襲二十六年黎維禕卒