Page:Sibu Congkan Xubian297-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-199.djvu/15

此页尚未校对


   使各一員以其國吏曹户曹禮曹等判書或以判

   中樞府事等官充之書狀官一員大通官三員押

   物官二十四員乾隆八年

高宗純皇帝詣

  盛京國王李昑遣官接

特賜式表東藩扁額十九年遣陪臣於

  盛京接

駕賞賜如例四十一年李昑薨世孫李祘承襲四十三年

上詣