Page:Sibu Congkan Xubian297-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-199.djvu/184

此页尚未校对


  尊長以免冠立叩為恭敬服氊罽喜飲酒不知茶

  屑麥為餅不飯食知種而不知耘不知牛耕居河

  濱者喜浴善泅有錢文大小銀銅式不一以十六

  寸為一尺十二兩為一斤千步為一里無節氣書

  知有四季而不知朔朢人材勇健性矜夸貪得平

  居和睦喜詼諧少爭鬬好詞訟刑罰頗嚴尚浮屠

  自國王至庶民有四季大齋數十日

 ︹山川︺帕付林斯科山在國境東佛落克嶺西北高出諸山之上土人云冬夏積雪人

  不能至 按自喀爾喀諸部駐牧之色楞格河下流地名楚庫柏興入俄羅斯界自此而北水皆北

  流沿路皆大山深谷山多林藪夏多蛇虻水多魚 本朝康熙五十一年原任内閣侍讀圖理琛奉