Page:Sibu Congkan Xubian297-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-199.djvu/48

此页尚未校对


  猝拔引還至薩水軍半濟為高麗所擊諸軍皆潰將士奔還一日夜至鴨綠水行四百五十里今亦

  謂之大安江舊志平壤黄州西隔大安江東阻大通江所謂兩江之中也 本朝康熙三十七年

  鮮𡻕饑表請中江開市奉  㫖許以積貯米榖水陸共運四萬石至中江平糶云沸流

  江在江東郡南自漢江分流西合於大同江明統志靈州東有大同江西北入於大通江

  綠江在國東北界源發長白山西麓西南流入海通典在平壤西北四百五十里漢志所謂馬

  訾水也高麗每恃為天險詳 盛京奉天府部土門江在國西北界源發長白山東南麓東

  南流入海 本朝康熙五十四年以渾春之庫爾喀齊等處與朝鮮止隔土門江恐居人往來生事

  令將安都立他木弩房屋窩鋪即行拆毁與寕古塔那去官兵之屯莊俱令離江稍遠居住嗣後沿

  江近處蓋屋種地俱嚴行禁止云月不唐江在黄州安岳縣東其水西流入海舊志安

  岳在黄州南一百五十里是也發盧河在慶州西界舊志在高麗南界新羅七重城之北唐