Page:Sibu Congkan Xubian297-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-199.djvu/56

此页尚未校对


   年真德大破百濟遣春秋子法敏以聞又織錦作五言太平頌以獻帝嘉之拜法敏為大府郷龍朔

   二年詔以新羅國為雞林州都督府授法敏為雞林州都督開元二十五年遣左贊善大夫邢璹攝

   鴻臚少卿往冊封新羅王璹將發上製詩序太子以下及百僚咸賦詩以送之上謂璹曰新羅號為

   君子之國頗知書記有類中華以卿學術善於講論故選使充此到彼宜闡揚經典使知大國儒教

   之盛又聞其人多善棊因令善棊人率府兵曹楊季鷹為璹之副璹等至彼大為番人所敬其國棊

   者皆季鷹之下於是厚賂璹等金寶及藥物等續文獻通考遼太祖九年新羅遣使貢方物天贊四

   年新羅國來貢古休忍國在新羅東亦三韓之屬東晉時有休忍國服屬於燕符秦滅燕

   遂屬秦及苻洛以龍城叛徴兵於鮮卑烏桓高句驪百濟新羅休忍諸國其後并於百濟古獩

   貊國今朝鮮之江原道遼史地理志本獩貊地不耐城古獩貊所居也文獻通考獩亦朝鮮之

   地南與辰韓北與高句驪沃沮接東窮大海西至樂浪漢武帝元朔元年獩君南閭等叛朝鮮率二