Page:Sibu Congkan Xubian297-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-199.djvu/92

此页尚未校对


   事中晏文輝等合疏斥其邪説惑衆且疑為佛郎

  機假託乞急行驅逐帝納其言始令俱遣赴廣東

   聽還本國命下久之遷延不行至崇禎初厯法疏

   舛禮部尚書徐光啟請令西洋人羅雅谷湯若望

  等以其國新法相叅校開局纂修報可書成未上

  會

  本朝建元始採取其説命若望等理欽天監事即醫

  學亦間用之康熙九年西洋國始遣使嗎吻薩

   喇噠㘃到京具表進貢十七年其國王阿豐速遣

  使進獅子雍正三年意達里亞國敎化王伯納第