Page:Sibu Congkan Xubian298-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-200.djvu/155

此页尚未校对


 本朝順治初准法蘭西番舶仍與粤商互市惟禁入

  省會自後每𡻕通市不絶焉  皇朝通典其國都地名巴離士國王

  姓無盧𫎇名雷士堅治父石雷士吉多治祖名雷士爹利治亦紅毛番種也我 朝順治四年廣督

  佟養甲疏言法蘭西國人明季寓居壕鏡澳與粤商互市後因䦨入省㑹遂飭禁止請嗣後仍准番

  舶通市   上從之自後通市不絶惟禁入省會耳

 ︹風俗︺好經商奉佛教明史其人長身高鼻貓睛鷹嘴卷髪赤鬚好經商恃强陵轢諸

  國無所不往衣服華潔貴者冦賤者笠見尊長輒去之初奉佛教後奉天主教市易但伸指示數雖

  累千金不立約契有事指天爲誓不相負尤侗外國傳其國人身著衫袴垂至脛皮屨衣服用瑣袱

  西洋布每六日一禮佛先三日食魚爲齋至禮拜日雞豕牛羊不忌手持紅杖而行飲食不用匙箸

  富首食麪貧與奴僕食米婚娶無媒妁佛前相配以僧爲証謂之交印國有大故亦多與僧謀人死