Page:Sibu Congkan Xubian298-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-200.djvu/19

此页尚未校对


   偪王京朝鮮王李昖奔義州遣使告急乃以兵部

   侍郎宋應昌為經略都督李如松為提督統兵討

   之互有勝敗久之秀吉死諸倭兵退朝鮮之患始

   平而東南之害亦稍息然終明之世通倭之禁甚

   嚴云緒文獻通考其城池附山城築四座名聚快樂院每城周圍三四里大石高聳河濶二十

   餘丈内大樓閣九層糚黄金下隔睡房百餘間嘗東西逰卧令人不知以方陰害其國有天王者自

   開闢以來相傳至令不與國事不轄兵馬惟世享國王供奉而已有大國者受國事掌兵馬盛衰强

   弱更替不常大國猶言國王也有官名關白者即丞相代相史替專國政兵馬

  本朝順治二年其國番民一十三人遭風飄至内地

諭守臣支給衣糧隨朝鮮使臣津發回國康熙三十二年