Page:Sibu Congkan Xubian298-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-200.djvu/24

此頁尚未校對


大清一統志

 吕宋在東海中

︹建置沿革︺自古不通中國明洪武五年始遣使偕瑣

  里諸國來朝永樂三年遣官齎詔撫諭其國八年

  與馮嘉施蘭入貢自後久不至萬厯四年官軍追

  海㓂林道乾至其國國人助討有功復朝貢尋為

  佛郎機所并然與中國貿易仍稱吕宋明史萬厯時佛郎機

  强與吕宋互市久之見其國弱可取乃奉厚賄遺王乞地如牛皮大建屋以居王不虞其詐而許之

  其人乃裂牛皮聯屬至數千丈圍吕宋地乞如約王大駭然業已許諾無可奈何遂㕔之而稍徴其

  税如國法其人既得地即營室築城列火器置守禦具為窺伺計巳竟乘其無備襲殺其王逐其人