Page:Sibu Congkan Xubian298-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-200.djvu/86

此页尚未校对


大清一統志

 汶菜在東海中接近西洋

 ︹建置沿革︺即婆羅國在息力大山之西北東洋盡處

  西洋所自起也唐高宗時常入貢明永樂三年

  使者齎璽書彩幣撫諭其王四年其國東西二王

  並遣使奉表朝貢至萬厯時其爲王者閩人也或

  言鄭和使婆羅有閩人從之因留居其地後人遂

  據其國而王之其王有金印一篆文上作獸形言

  永樂朝所賜民間嫁娶必請此印印背上以爲榮

  其國距厦門水程一百八十更