Page:Sibu Congkan Xubian298-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-200.djvu/89

此页尚未校对


  徼外來獻方物魏晉世絶不復通梁書魏晉世絶不復通惟呉時

  扶南王范旃遣親人蘇物使其國到天竺江口逆水行七千里乃至焉天竺王驚曰海濱極遠猶有

  此人乎即令觀視國内仍差陳宋等二人以月氏馬四匹報旃四年方至時呉遣中郎康泰使扶南

  見陳宋等具問天竺土俗云佛道所興國也宋文帝元嘉五年天竺伽

  毘黎國王月愛遣使奉表獻金剛指環摩勒金環

  寶物赤白鸚鵡各一明帝泰始二年又遣使貢獻

  梁天監初天竺王屈多遣長史竺羅逹奉表獻琉

  璃唾壺雜香吉貝等物隋煬帝時命裴矩應接西

  番諸國惟天竺不通唐貞觀十五年天竺國王尸

  羅逸多遣使入貢舊唐書天竺國或云婆羅門地在葱嶺之南周三萬里其中分