Page:Sibu Congkan Xubian298-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-200.djvu/90

此页尚未校对


  五天竺一曰中天竺二曰東天竺三曰南天竺四曰西天竺五曰北天竺地各數千里城邑數百南

  天竺際大海北天竺距雪山四周有山爲壁南面一谷通爲國門東天竺東際大海與扶南林邑鄰

  接西天竺與罽賓波斯相接中天竺據四天竺之㑹其都城周𮞉七十餘里北鄰禪連河中天竺王

  姓乞利咥氏或云刹利氏世有其國不相簒弑稻𡻕四熟又有栴檀鬱金諸香通於大秦故其寶物

  或至扶南交趾貿易焉人皆深目長鼻致敬極者舐足摩踵家有奇樂娼妓其王與大臣多服錦罽

  上爲螺髻於頂餘髪翦之使卷貞觀十五年其王尸羅逸多遣使朝貢太宗降璽書慰問尸羅逸多

  大驚問諸國人曰自古曾有摩訶震旦使人至吾國乎皆曰未之有也戎言中國為摩訶震旦乃膜

  拜而受詔書因遣使朝貢其四天竺國王咸遣使朝貢五天竺所屬之國數十亦累遣使來朝云

  開元中南天竺獻五色能言鳥乞師討大食吐番

  丐名其軍元宗詔賜懷德軍晉天福中滄州僧道