Page:Sibu Congkan Xubian309-程俱-麟臺故事殘本-1-1.djvu/31

此页尚未校对


得大理評事韓維甞預南省高薦自後五六歳不出

仕官好古嗜學安於退静並乞特賜甄擢詔賜張瓌

三品服召王安石赴闕俟試畢别取㫖韓維下學士

院與試然二人者卒不就試至和二年始以維爲史

館檢討嘉祐元年瓌同修起居注四年安石直集賢

嘉祐三年以光禄卿張子憲趙良䂓掌禹錫 --(右上『日』字下一横長出,類似『旦』字的『日』與『一』相連)齊廓張

子思並直秘閣先是張子憲等皆爲太常少卿直祕

閣當遷諌議大夫而中書以謂諌議大夫不可多除

故並遷正卿而故事大卿監無帶館職者至是特爲