Page:Sibu Congkan Xubian309-程俱-麟臺故事殘本-1-1.djvu/63

此页尚未校对


經例差館閣衆官校定與陸徳明所撰莊子釋文三

卷雕印詔奭與龍圖閣待制杜鎬等同校定以聞已

而言者以謂國學板本爾雅釋文頗多舛誤又命鎬

奭同詳定之至大中祥符四年又命李宗諤楊億陳

彭年等讎校莊子序模印而行之蓋先是崇文院校

莊子本以其序非郭象之文去之至是上謂其文理

可尚故有是命

四年八月選三館祕閣直官校理校勘文𫟍英華李

善文選摹印頒行

八年十二月詔樞宻使王欽若都大提舉抄冩校勘