Page:Sibu Congkan Xubian311-趙明誠-金石錄-5-1.djvu/11

此页尚未校对


苐三十詛椘文二

苐三十一詛椘文三

苐三十二玊璽文

苐三十三秦泰山刻石

苐三十四秦瑯邪䑓刻石

苐三十五秦之罘山刻石

苐三十六秦嶧山刻石

苐三十七漢鄭三益闕銘武帝建元二年自劉聦後屢以建元紀年此銘字畫非晉

 已後人書

苐三十八漢陽朔塼字成帝陽朔四年