Page:Sibu Congkan Xubian311-趙明誠-金石錄-5-1.djvu/124

此页尚未校对


 開元十年七月

苐九百六十一唐狄梁公生祠記李邕撰張庭珪八分開元十年十一月

苐九百六十二唐吳季子庿碑八分書書撰姓名殘缺開元十年

苐九百六十三唐上黨宫述聖頌張説撰裴漼正書開元十一年正月

苐九百六十四唐述聖宫碑隂上蕭誠行書

苐九百六十五唐述聖宫碑隂下

苐九百六十六唐髙行先生徐公碑姚奕撰序賀知章銘徐嶠之正

 開元十一年四月

苐九百六十七唐大雲寺禪院碑李邕 撰并行書開元十一年四月

苐九百六十八唐知運後碑說撰梁昇卿八分書開元十一年五月