Page:Sibu Congkan Xubian311-趙明誠-金石錄-5-1.djvu/127

此页尚未校对


 元十三年二月

苐九百八十六唐文蕩律師碑盧渙撰魏栖梧正書開元十三年十月

苐九百八十七唐明皇行次成臯詩艾叙行書開元十三年十月

苐九百八十八唐興州司馬王公碑郭子晋撰趙崇德行書開元十

 三年十月

苐九百八十九唐索法師清德碑馬克麾撰范希璧行開元十四年三月

苐九百九十唐西嶽大洞張尊師碑王延齡撰李慈正書開元

 十四年四月

苐九百九十一唐紀太山銘一明皇撰并八分書開元十四年九月

苐九百九十二唐紀太山銘二