Page:Sibu Congkan Xubian311-趙明誠-金石錄-5-1.djvu/145

此页尚未校对


苐一千一百十五唐盧奐謝表并批詔表正書無姓名詔行書

苐一千一百十六唐頴王府司馬蕭擢墓誌正書無書

 撰人姓名開元二十四年十月

苐一千一百十七唐館陶令徐君遺愛頌張孚撰朱爰八

 分書開元二十四年十月

苐一千一百十八唐普照王寺碑李邕 撰并行書開元二十四年

 月咸通中重刻

苐一千一百十九唐崔禹傳𫞐倕撰党撫八分書開元二十五年春

苐一千一百二十唐扶陽郡太君韋夫人碑韓休撰八

 分書姓名殘缺開元二十五年四月