Page:Sibu Congkan Xubian311-趙明誠-金石錄-5-1.djvu/55

此页尚未校对


苐四百二十九北齊邑義人造像記天統二年七月

苐四百三十北齊造雙塔碑天統三年三月

苐四百三十一後周華嶽庿碑萬紐于瑾撰趙文渊書天和二年十月

苐四百三十二後周河瀆碑王褒撰趙文渊書天和二年十月

苐四百三十三北齊造石經并記天統四年六月

苐四百三十四後周同州刾史普六如忠墓志天和三年七月

苐四百三十五北齊蒙山碑王思誠八分書天統五年

苐四百三十六北齊趙智和造像碑天統五年十一月

苐四百三十七北齊隴東王感孝頌武平元年正月

苐四百三十八北齊帝尭碑武平二年