Page:Sibu Congkan Xubian311-趙明誠-金石錄-5-1.djvu/60

此页尚未校对


苐四百七十九陏太平寺碑開皇九年八月

苐四百八十陏修舎利塔碑開皇九年九月

苐四百八十一北齊徐州張長史碑開皇九年十月

苐四百八十二陏廣業郡守鄭君碑韋霈正書開皇九

苐四百八十二陏齊國太夫人楊氏墓志開皇十年

苐四百八十四隋午邜寺碑開皇十年五月

苐四百八十五陏潞州頌德碑開皇十年十一月

苐四百八十六陏涇州興國寺碑李徳林撰開皇十年二月

苐四百八十七隋九門縣令李君清德頌開皇十一年二月

苐四百八十八陏鄂國公造鎮國大像碑開皇十一年九月