Page:Sibu Congkan Xubian311-趙明誠-金石錄-5-1.djvu/63

此页尚未校对


苐五百九陏大将軍梁㳟墓誌仁夀元年十月

苐五百十陏舎利塔記仁夀二年三月

苐五百十一陏舎利寶塔下銘仁夀二年四月

苐五百十二陏啓法寺碑周彪撰丁道䕶正書仁壽二年十二月

苐五百十三隋栖巖道場舎利塔碑仁夀二年

苐五百十四陏願力寺雙七級浮圖銘仁夀三年正月

苐五百十五陏願力寺舎利寶塔銘仁夀三年四月

苐五百十六陏周羅㬋墓誌徐敞撰大業元年四月

苐五百十七陏恒嶽寺舎利寳塔碑大業元年

苐五百十八陏文儒先生劉炫碑大業元年